top of page
Untitled design(2).png
Copy of Spring2Tech.png

Spring2Tech

''המקפצה למשרה הבאה בהיי-טק''

תנאי התקשרות

  1. הרישום לסדנה מהווה הסכמת המשתתפים בסדנה (להלן – "המשתתף/ים") לתנאים כפי שהוצגו ויוצגו במהלך הסדנה על ידי מארגני הסדנה, חברת טנגרם פתרונות היי-טק בע"מ (להלן – "טנגרם").

  2. כל החומרים ו/או שיטות הפעולה ו/או היעד המקצועי ו/או המתכונת והתכנים בסדנה אשר ישמשו את המשתתפים במהלך הסדנה (להלן – "התכנים") הינם רכושה הבלעדי של טנגרם. מובהר כי המשתתפים יהיו רשאים לעשות שימוש בתכנים לצרכי הסדנה ו/או לצרכיהם האישיים בלבד, אך לא יהיו רשאים להפיץ ו/או להעתיק ו/או לעשות בתכנים כל שימוש אחר ולרבות, אך לא רק, למטרות מסחריות ללא אישור מראש ובכתב של טנגרם.

  3. על מנת להסיר ספק, טנגרם אינה מבטיחה או מתחייבת כלפי המשתתפים שתימצא להם משרה עקב השתתפותם בסדנה. מובהר כי כל המידע שיסופק במהלך הסדנה, מטרתו הינה לסייע למשתתף באופן מקצועי ובהתבסס על ניסיונם הרב של טנגרם ו/או מי מטעמה בתהליך מציאת עבודה, אך הצלחת המשתתפים אינה בשליטת טנגרם אלא במאמצים האישיים היכולות והכישורים של המשתתפים כמו גם מצב השוק וצרכי והתרשמות המעסיקים הפוטנציאלים.

  4. טנגרם שומרת לעצמה את הזכות לשנות חלקים בתכנים של הסדנה וזאת מבלי שהדבר יהווה הפרה כלשהי בחובות של טנגרם כלפי המשתתפים.

  5. טנגרם שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפותו של משתתף אשר יימצא לא מתאים להשתתפות בסדנה או יפר כללי התנהגות מקובלים במהלך השתתפותו בסדנה.

  6. קיום הסדנה מותנה בהרשמה מראש של מספר מינימאלי של משתתפים. אם הסדנה תבוטל, יושבו למשתתפים הכספים ששילמו לטנגרם בגין השתתפות בסדנה לכרטיסי האשראי שמהם נגבו הכספים בתוך 10 ימי עסקים.

bottom of page